Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 • I.1 Spoločnosť Tenisky s.r.o., IČO: 06 598 447, so sídlom Bělehradská 858/23, Praha 2, PSČ 120 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddieli C, vložke číslo 285188 (ďalej tiež len "predajca ") je online predajcom obuvi a doplnkov (ďalej len" tovar "), a to v internetovom obchodne prevádzkovanom predajcom na internetovej adrese www.kecky.cz.
 • I.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi eshopom Tenisky s.r.o. a zákazníkom pri internetovom predaji tovaru. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, uzavretou kúpnou zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • I.3 V kúpnej zmluve možno dohodnúť ustanovenia odlišná od ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok. V takom prípade má prednosť ustanovenia dohodnuté v kúpnej zmluve.
 • I.4 Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, občianskym zákonníkom (zákon číslo 89/2012 Zb. V platnom znení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 634/1992 Zb. V platnom znenie). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (zákon číslo 89/2012 Zb. V platnom znení), prípadne zákonom o obchodných korporáciách 90/2012 Zb.
 • I.5 Tieto obchodné podmienky môžu byť predajcom kedykoľvek upravované a menené. Tieto úpravy a zmeny sa nedotýkajú zmluvných vzťahov založených v čase účinnosti predchádzajúceho znenia Všeobecných obchodných podmienok.

II. vymedzenie pojmov

 • II.1 Zmluva - zmluva kúpna, kde na jednej strane vystupuje spoločnosť Tenisky s.r.o a na druhej strane zákazník.
 • II.2 Predajca (Tenisky s.r.o) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to podnikateľ, ktorý priamo ponúka tovar na jeho predaj.
 • II.3 Zákazník - (i) zákazníkom môže byť spotrebiteľ, tj. Osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar za iným účelom ako pre podnikanie s týmto tovarom; (Ii) zákazníkom môže byť tiež podnikateľ, ktorý užíva služby za účelom svojho podnikania s týmto tovarom.
 • II.4 Uzatvorenie zmluvy - objednávka zákazníka je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamžikom doručenia záväzného súhlasu predajcu zákazníkovi s týmto jeho návrhom (potvrdením objednávky zo strany predajcu); od tohto okamihu medzi predajcom a zákazníkom vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Automaticky zasielaný informatívny prepis objednávky sa nepovažuje za potvrdenie objednávky zo strany predajcu.
 • II.5 Tovar - tovarom sú všetky produkty uverejnené na predaj Predajcom na jeho internetových stránkach www.kecky.cz za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.

III. Informácie o uzatvorenej kúpnej zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach

 • III.1 Odoslaním objednávky (tj. Návrhu zmluvy) zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 • III.2 Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach www.kecky.cz.

IV. Ochrana osobných údajov

 • IV.1 Osobné údaje zákazníka potrebné pre komunikáciu budú použité výhradne pre účely plnenia uzavretej zmluvy alebo ich zmien. Zákazník prejavuje spolu so súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami aj súhlas s použitím jeho osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, email a adresa) pre potreby plnenia zmluvy a ďalej pre účely vnútorných rozborov, marketingové účely a analýzam.
 • IV.2 Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon číslo 101/2000 Zb. V platnom znení). Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu predajcu a nie sú poskytované tretím osobám okrem osôb prepravujúcich tovar a prevádzkovateľa portálu Heureka.cz. Osobné údaje zákazníkov sú uchované a plne zabezpečené proti zneužitiu.
 • IV.3 Zákazníkovemu spokojnosť s nákupom predajcu zabezpečuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi. Dotazník je zaslaný zakaždým, keď zákazník odošle objednávku, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietne. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva predajca na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní zákazníkovi spokojnosti s nákupom u predajcu. Prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz pre tieto účely predajcu odovzdáva informácie o zakúpenom tovare a zákazníkovu e-mailovú adresu. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom.
 • IV.4 Zákazník prejavuje spolu so súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami aj súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných aktivitách predajcu (tj. Zľavách, akciách a pod.).
 • IV.5 Predajca vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok www.kecky.cz (napr. Počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol vstup na internetové stránky urobený). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality internetových stránok poskytovateľa služieb.
 • IV.6 Všetky materiály a informácie na stránkach predajcu sú výhradne duševným vlastníctvom tejto spoločnosti alebo osôb s ním spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu predajcu.
 • IV.7 Internetové stránky predajcu môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb; predajca nie je zodpovedný za obsah takýchto internetových stránok a za služby na nich ponúkané.

V. Predmet zmluvy

 • V.1 Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok predajcu dodať tovar opísaný v zmluve (teda objednávke a jej potvrdení) a záväzok objednávateľa tovar prevziať a zaplatiť zaň predajcovia dohodnutú cenu. Zmluvný vzťah vzniká medzi zákazníkom a predávajúcim doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho zákazníkovi (tj. Okamihom uzatvorenia zmluvy).
 • V.2 Zákazník môže objednať konkrétny tovar z aktuálnej ponuky predajcov. Táto ponuka je zverejnená na internetových stránkach predajcu www.kecky.cz.

VI. objednávka

 • VI.1 Objednávka predstavuje jednostranný návrh zákazníka na uzavretie zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uvedeného v objednávke, za podmienok v nej a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedených. Zákazník je vyplnenú a odoslanú objednávkou viazaný. Objednávku tovaru možno urobiť prostredníctvom internetových stránok predajcu www.kecky.cz.
 • VI.2 Predajca zašle potvrdenie objednávky prostredníctvom emailu, ktorý zákazník uvedie v objednávke. Toto potvrdenie obsahuje kontaktné údaje, presný popis a počet objednaného tovaru, konečnú cenu, spôsob a termín prevzatia či dodania tovaru, dohodnutý spôsob platenia.

VII. Odovzdanie a prevzatie tovaru

 • VII.1 Predajca tovar zákazníkovi doručí zásielkou. Spôsob prevzatia tovaru zvolí zákazník v objednávkovom formulári. Zákazník je povinný objednaný tovar prevziať.
 • VII.2 Predajca doručuje tovar prostredníctvom kuriérskej služby. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené objednávateľom v objednávkovom formulári. Tovar je vždy riadne opatrené obalom chrániace ho pred poškodením počas dodania.
 • VII.3 V prípade, keď je tovar zaslaný, môže zákazník zvoliť medzi platbou bankovým prevodom priamo pri odosielaní objednávky alebo môže uhradiť cenu tovaru na dobierku.
 • VII.4 Ak predajca dodáva tovar zásielkou, hradí náklady za zásielku zákazník. O presnej výške týchto nákladov je zákazník pri vypĺňaní objednávkového formulára informovaný.
 • VII.5 Zákazník berie na vedomie, že predajca doručuje tovar do zahraničia len na Slovensko a to prostredníctvom kuriérskej služby.
 • VII.6 Zákazník môže v objednávkovom formulári zvoliť ako miesto dodania odberné miesto. Za doručenie tovaru sa v tomto prípade považuje jeho prevzatie zákazníkom alebo inou oprávnenou osobou zdržiavajúci sa v dobe doručenia na mieste dodania.

VIII. Cena a platobné podmienky

 • VIII.1 Cena ponúkaného tovaru je vždy uvedená na internetových stránkach predajcu. Cena tovaru podľa konkrétnej uzatvorenej zmluvy je vždy uvedená v objednávke služby a na faktúre priloženej k tovaru. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH. Cena môže byť zákazníkom uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej adrese https://www.kecky.cz, tj. Na dobierku alebo online prevodom. Zákazník použitia tejto služby nehradí.
 • VIII.2 Platba musí byť vykonaná v slovenských korunách. V prípade úhrady bankovým prevodom hradí zákazník všetky bankové poplatky, tak aby predajcovia bola dohodnutá cena za tovar pripísaná na jeho účet v plnej výške. V prípade objednávky na Slovensko zaplatí zákazník cenu tovaru v euro.
 • VIII.3 K cene poskytovanej služby (pozri predchádzajúci odsek) budú pripočítané náklady za doručenie objednaného tovaru, stanovený v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy v rámci Českej republiky alebo Slovenska.
 • VIII.4 Osobný odber v niektorej z prevádzok poskytovateľa: cena podľa aktuálneho cenníka na internetových stránkach poskytovateľa služieb.
 • VIII.5 V prípade využitia zľavového kupónu, zľavového kódu alebo inej promo akcie podmienené utratením sumy v určitej výške (ďalej len "promo akcie"), si predajca vyhradzuje právo, v prípade, že faktická hodnota objednávky klesne pod čiastku podmienenú pre čerpanie promo akcie , neuplatniť zvýhodnenie promoakcie.

IX. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

 • IX.1 Predajca je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch: a) Z dôvodov hrubého porušenia povinností zákazníka plynúcich z uzatvorenej zmluvy. V takom prípade má predajca nárok na uhradenie nákladov vynaložených v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy stanovených paušálne ako 30% z ceny služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené v písomnej forme, pričom za písomnú formu sa považuje aj emailová forma.
 • IX.2 Zákazník má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch: a) V prípade hrubého porušenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.
 • b) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia plnenia, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa rozhodne zákazník využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predajcovia najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru.
 • IX.3 Zákazník v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu IX. 2, písm a) ab) môže tovar vrátiť buď prostredníctvom zaslania poštového balíka (dobierkový balík predajca zásadne neprijíma) a alebo osobne na adresu prevádzky Tenisky s.r.o, Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5.

X. Reklamácie

 • X.1 Predajca je povinný zákazníkovi zaistiť odovzdanie tovaru v súlade s uzavretou zmluvou, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • X.2 Ak nesplní predajca svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je zákazník povinný vady poskytnutého tovar u predajcu reklamovať bez zbytočného odkladu. V prípade, že tovar nebol vôbec doručené, je zákazník povinný podať reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov plynúcich od prvého dňa, kedy malo byť tovar doručený.
 • X.3 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru zákazníkovi. Záruka sa vzťahuje na materiálové alebo výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym užívaním, nedostatočnou údržbou či úmyselným poškodením.
 • X.4 Zákazník môže uplatniť reklamáciu písomnou formou (pričom písomnou formou sa pre účely zmlúv uzatváraných medzi predajcom a zákazníkom rozumie i emailová forma) a je potrebné aby uviedol číslo tovaru a opísal vady tovaru.
 • X.5 Predajca reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutia reklamácie predajca zákazníkovi vydá písomné odôvodnenie (pričom písomnou formou sa pre účely reklamačného konania rozumie i emailová forma).
 • X.6 V prípade, že zákazník riadne uplatní oprávnenú reklamáciu, má právo na odstránenie vád kupovaného tovaru, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; a ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z ceny, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenie od zmluvy z dôvodu na strane predajcu, má zákazník právo na vrátenie uhradenej ceny tovaru.
 • X.7 Každý zákazník je oprávnený sa v prípade neuznania reklamácie, alebo akéhokoľvek iného sporu s predajcom obrátiť na nezávislé centrum riešenia spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcie a začať bezplatný proces mimosúdneho rokovania. Podrobnosti o podmienkach a spôsobe začatie mimosúdneho rokovania nájdete na stránkach www.coi.cz alebo tu.

XI. Výmena tovaru, vrátenie peňazí

 • XI.1 Pri nákupe cez internetový obchod môžete tovar do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť alebo vymeniť bez udania dôvodov.
 • XI.2 V prípade, že tovar zasielate k vrátenie alebo výmenu prostredníctvom zásielky (teda Slovenská pošta, PPL, DPD atď.), Je nutné vracať tovar so všetkými náležitosťami a k zásielke priložiť kópiu faktúry na ktorú pripíšete - v prípade výmeny presnú špecifikáciu veľkosti novo požadovaného tovaru - v prípade vrátenia peňazí číslo účtu na ktorý chcete peniaze vrátiť. V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku.
 • XI.3 V prípade vrátenia tovaru Vám vrátime celú čiastku, teda peniaze za tovar aj poštovné a to najneskôr do 14 dní.
 • XI.4 V súlade s ust. § 1820, ods. 1., písm. g), Občianskeho zákonníka si v prípade odstúpenia od zmluvy alebo výmene tovaru v lehote 14 dní podľa ods. XI.1 hradí vzniknuté náklady na vrátenie tovaru zákazník sám.
 • XI.5 V prípade vrátenia peňazí za tovar, ktoré už nebolo skladom, je lehota vrátenia peňazí najneskôr do 14tich dní.
 • XI.6 Výmena tovaru prebieha bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy bol tovar prijatý späť.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 13. novembra 2017.